SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA OMEGA GYM CENTRA

 

 

 1. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP). Fitnes center Omega gym (v nadaljevanju »fitnes«) upravlja podjetje Omega gym d.o.o., Cesta ob sori 7, 1215 Medvode.

Splošni pogoji poslovanja Omega gym so del članske pogodbe in veljajo za vse pogodbe podjetja Omega gym d.o.o sklenjene med člani in podjetjem, v kolikor to ni drugače dogovorjeno v pisni obliki. Kakršnikoli drugi ustni dogovori ne veljajo.

 1. Ob vpisu v fitnes se obiskovalec zavezuje, da:

 

Pravni odnosi, ki izhajajo iz pogodbe o članstvu, vključno s splošnimi pogoji poslovanja, se urejajo skladno s pravnim redom Republike Slovenije.
Vpisnine v Omega gym ne zaračunavamo. Plačati je treba samo izbrani članski program (enkratni obisk, mesečna karta, poletna, letna karta).

 1. Ob predložitvi članske izkaznice Omega gym, je članu omogočeno neomejeno število obiskov v Omega gym v času obratovanja fitnes studia glede na vrsto kupljene karte / pogodbe. S pogodbeno vezavo se član zavezuje izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.
 2. Za osebe, ki še niso dopolnile 18 let je članstvo v klubu možno samo s podpisanim soglasjem staršev ali skrbnikov.
 3. Dostop domačim živalim je dovoljen.
 4. Koriščenje fitnes prostorov je možno vse dni v letu v obratovalnem času fitnesa. Omega gym si pridržuje pravico do spremembe urnika vadb brez predhodne najave.
 5. Če član sklene pogodbo med trajanjem koledarskega meseca, je za obdobje od sklenitve pogodbe do konca istega koledarskega meseca, v katerem je bila članska pogodba sklenjena, dolžan poravnati sorazmeren del izbrane vadnine, katero poravna ob podpisu članske pogodbe na recepciji. Tudi v primeru, ko član uslug vadbenega centra ne koristi, je dolžan mesečno vadnino plačevati do konca trajanja vezave. Član je obvezan, da ob dogovorjenem datumu nakazovanja zneska s tekočega računa zagotovi kritje računa. V primeru, da nakazilo zaradi nekritja računa ni možno, član nosi dodatne stroške, ki so nastali zaradi tega.
 6. Člansko izkaznico in usluge, izhajajoče iz članstva po članski pogodbi, lahko uporablja le oseba, ki je navedena na prvi strani te pogodbe in na katero se glasi članstvo. Članstvo ni prenosljivo. Član se zaveže, da bo člansko kartico koristil le v osebne namene in je ne bo posojal tretjim osebam. Član je obvezan varno shranjevati člansko kartico. V primeru izgube članske kartice mora član nemudoma izgubo prijaviti klubu, po prijavljeni izgubi kartice s poslovanje s kartico ustavi in prekliče. S trenutkom preklica veljavnosti članske kartice se člana tudi razveže odgovornosti rizika zlorabe uporabe (npr. zaradi tretje osebe). Član lahko spremeni karto na recepciji ob predložitvi osebnega dokumenta ali po telefonu. V primeru izgube ali poškodbe članske kartice je potrebno za nadomestitev članske kartice plačati znesek v višini 3,00 EUR.
 7. Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in hišnim redom, ter ga kot takega sprejema, Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda, na primer napadih, grožnjah, žalitvah, spolnem nadlegovanju, tatvini itd., lahko Omega gym prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi za čas celotnega trajanja članske pogodbe. Take kršitve pogodbe se štejejo za hujše kršitve in Omega gym lahko v takem primeru takoj odpove pogodbo članu brez odpovednega roka skladno s točko 18. teh splošnih pogojev poslovanja. V kolikor član plača vadnino vnaprej za 12 mesecev, v primeru odpovedi članske pogodbe po tej točki ni upravičen, do vračila že vplačanih zneskov.
 8. Omega gym ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe člana ali poškodbe stvari, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprav in predmetov v fitnes studiu s strani člana. Član je dolžan s stvarmi in predmeti v Omega gym ravnati previdno in v skladu z navodili na napravah, splošnimi pogoji, hišnim redom in navodili osebja Omega gym. V primeru iz naklepa ali malomarnosti povzročene škode, nosi stroške popravila, naprav ali stvari, tisti, ki je škodo povzročil. Take kršitve pogodbe štejejo za hujše kršitve in Omega gym lahko v takem primeru takoj odpove pogodbo članu brez odpovednega roka skladno s točko 18. teh splošnih pogojev poslovanja.
 9. Članom je prepovedano kajenje, uživanje alkoholnih pijač ali narkotikov (mamil) v prostorih kluba. V prostore centra je članom prepovedan vnos zdravil, ki se izdajajo samo na zdravniški recept ali drugih podobnih snovi, ki niso namenjene osebni uporabi člana, kateremu jih je predpisal zdravnik in bi lahko vplivali na večjo telesno zmogljivost člana (npr. anaboliki). V enaki meri je članu prepovedano, da tovrstna sredstva ponuja, posreduje ali prepusti tretjim, proti plačilu ali brez, ali jim kako drugače omogoči dostop do le-teh. V primeru kršitve tega določila je 4IMPULSE d.o.o. upravičen, da s takojšnjo veljavo odpove člansko pogodbo in od člana zahteva odškodnino v višini povzročene škode.
 10. Mesečna vadnina in druge mesečne obveznosti člana zapadejo in se plačujejo mesečno oziroma za obdobje 6 ali 12 mesecev in na način, kot je določen v članski pogodbi oziroma v Splošnih pogojih poslovanja.
 11. Član je upravičen do uporabe vseh storitev Omega gym samo v primeru, da plačano vadnino in druge obveznosti po članski pogodbi ob zapadlosti.
 12. V primeru neplačevanja obveznosti po članski pogodbi si Omega gym pridržuje pravico poslati opomin članu. Neplačevanje vadnin ali drugih obveznosti po članski pogodbi se šteje kot hujša kršitev članske pogodbe. Za vsak opomin se članu zaračunajo stroški opomina, ki ne presegajo dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine 2 zamudnih obresti. V primeru zamude plačila obveznosti po članski pogodbi je član dolžan plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti posameznega dolgovanega zneska dalje po plačilu. Član je dolžan Omega gym povrniti vse bančne stroške, ki bi dejansko nastali v primeru, ko direktna obremenitev transakcijskega računa člana zaradi pomankanja sredstev na njem ne bo mogoča.
 13. Ne glede na morebiten namen plačila je izrecno dogovorjeno, da se s plačili prejetimi s strani člana, najprej odplačajo stroški, nato obresti in končno glavnica.
 14. Spremembe naslova člana in podatkov o banki člana je treba nemudoma sporočiti Omega gym v pisni obliki.
 15. Če član s plačilom dogovorjenih vadnin ali drugih obveznosti po članski pogodbi zamudi za najmanj 6 tednov in če je bil članu poslan opomin s postavljenim dodatnim rokom dveh tednov za plačilo, član pa kljub temu svojih obveznosti ne poravna, se šteje, da je član v zamudi s plačilom, zaradi česar lahko Omega gym odstopi od članske pogodbe in pri čemer takoj zapadejo v plačilo vsi še preostali zneski obveznosti po članski pogodbi (odškodnina) do prvega naslednjega možnega datuma izteka pogodbe o članstvu, to je do izteka obdobja 2 mesecev, za katerega je bila pogodba sklenjena. V vsakem primeru je Omega gym zaradi neplačil vadnin ali drugih obveznosti po članski pogodbi upravičen odpovedati članu uporabo storitev po članski pogodbi do plačila celotnih neplačanih obveznosti.
 16. V Omega gym je nameščen videonadzor z ustreznim obvestilom, ki pomaga zagotavljanje najboljših možnih pogojev uporabe prostorov fitnes studia, varnosti članov, varovanju osebne lastnine in varovanju prostorov fitnes studia.
 17. Član izrecno pristaja in je seznanjen, da zaradi manjših omejitev uporabe storitev po članski pogodbi (kot na primer okvara posamezne fitnes naprav in pripomočkov, zasedenost posamezne fitnes naprave oziroma pripomočka ali savne in podobno) ne more predčasno odpovedati članske pogodbe in da nima iz tega razloga pravice zahtevati odškodnine od Omega gym.
 18. Omega gym si pridržuje pravico, da zaradi pomembnih razlogov na strani člana kadar koli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka. Takšni razlogi so predvsem: a) hujše kršitve članske pogodbe, splošnih pogojev poslovanja ali hišnega reda, kot so navedeni v pogodbi, splošnih pogojih poslovanja in hišnem redu, b) namerna zloraba članske izkaznice s strani člana, c) storitev kaznivega dejanja (kazniva dejanja zoper življenja in telesa, kazniva dejanja zoper časti in dobrega imena, kazniva dejanja zoper spolne nedotakljivosti, kazniva dejanja zoper človekovega zdravja, kazniva dejanja zoper premoženje, kazniva dejanja zoper gospodarstva in zoper pravni promet, kazniva dejanja zoper javni red in mir ter zoper splošne varnosti ljudi in premoženja) ali prekrška (prekrške s področij proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, nalezljive bolezni, eksploziv in pirotehničnih sredstev, orožja, varstva javnega reda in miru) proti Omega gym, drugemu članu ali zaposlenemu v Omega gym. V primeru odstopa po tem členu, član izrecno soglaša, da bo poravnal fines studiu Omega gym odškodnino v višini vadnine do naslednjega možnega datuma prenehanja te članske pogodbe, to je do izteka obdobja 12 mesecev, za katero je bila pogodba sklenjena.
 19. V primeru sledečih kršitev ima član pravico, da kadarkoli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka: a) če mu Omega gym ne omogoča koriščenja uslug in storitev fitnes studia pet dni zaporedoma brez utemeljenega razloga. Utemeljeni razlog je na primer: zaprtje fitnes studia zaradi praznikov in dela prostih dni, zaradi naravne nesreče ali višje sile, zaradi ukrepov javnih organov, … b) storitev kaznivega dejanja (kaznivega dejanja zoper življenja in telesa kazniva dejanja zoper javni red in mir ter zoper splošne varnosti ljudi in premoženja) ali prekrške (prekrške s področij proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, omejevanja uporabe tobačnih izdelkov, nalezljivih bolezni) proti članu, ali zaposlenega v Omega gym. V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je član dolžan poravnati vse svoje obveznosti do dneva odstopa, kot na primer sorazmerni del vadnine za mesec, v katerem je podal odstopno izjavo. Član v primeru odstopa po tem členu ni dolžan plačevati vadnino do izteka obdobja 12 mesecev, za katero je bila pogodba sklenjena.
 20. Član ni vedno ob vsakem času upravičen do uporabe vseh delov opreme Omega gym, kot na primer, če drug član uporablja fitnes napravo, če je fitnes naprava v okvari, ali če so garderobne omarice zasedene. Zaradi tega član ne more zahtevati vračila vadnine in nima odškodninskih zahtevkov do Omega gym.
 21. Članska pogodba daje članu pravico do proste uporabe vseh naprav za vadbo in pravico, skladno s sklenjeni paketom vadnine in skladno s hišnim redom in navodili, objavljanimi v Omega gym. To velja za navedene odpiralne čase ter skladno s splošnimi pogoji in hišnim redom.
 22. Garderobne omarice vadbenega centra, lahko člani koristijo samo v času uporabe vadbenih prostorov. Član mora po končani vadbi izprazniti garderobno omarico in jo pustiti odklenjeno. V kolikor član tega ne upošteva, si Omega gym. pridržuje pravico do odprtja in izpraznitve omarice. Garderobne omarice vadbenega centra, so namenjene začasnemu hranjenju oblačil. Omega gym v nobenem primeru ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za krajo ali poškodbo stvari, ki se nahajajo v garderobni omarici. Za izgubo oblačil ali vrednih predmetov center ne prevzema nobenega jamstva.
 23. Član je seznanjen z dejstvom, da je Omega gym zaradi varnosti in zaradi varovanja lastnine članov, postavil kamere za videonadzor. Člana na to opozarjajo tudi obvestila v vadbenem centru.
 24. Omega gym je upravičen, da prispevek za članarino dvigne sorazmerno z dvigom DDV in o tem bo člane pisno obvestil. Povišanje članarine bo veljalo od dneva sporočila o povišanju DDV s prvim dnem naslednjega meseca. Omega gym je upravičen do uskladitve višine vadnine in drugih članskih obveznosti z indeksom rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
 25. Omega gym se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVPot). Varovanje zasebnosti v fitnesu ureja dokument »Varovanje osebnih podatkov«, ki je na voljo na recepciji Omega gym in na spletni strani Omega gym.
 26. Članarina ne zajema uporabe dodatno ponujenih produktov ali storitev. Dodatne storitve se zaračunavajo ločeno po ceniku. V primeru zakasnitve plačila se članu lahko pošlje opomin na plačilo, pri čemer nastanejo stroški opomina v višini, ki je določena v Zakonu o varstvu potrošnikov. Tako nastale stroške je dolžna pokriti članica/član. V kolikor član zamuja s plačilom obveznosti po članski pogodbi, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti posameznega dolgovanega zneska do plačila. Ne glede na namembnost plačila se izrecno dogovori, da se plačila najprej knjižijo na stroške, potem na obresti in nato na glavno zahtevo. V primeru, da član s plačilom zamuja več kot 4 tedne in je bil glede neplačanih stroškov obveščen ali opozorjen preko elektronske pošte oz. preko navadne pošte na naslov, ki je naveden na pristopni izjavi, se do poravnanja celotnega zneska dolga lahko prepove naslednji termin uporabe kluba. Stroške, nastale do tistega trenutka, je potrebno takoj poravnati v celoti. V primeru izostalih plačil, ima Omega gym pravico, da člana do plačila celotnega dolga, izključi do nadaljnje uporabe prostorov, naprav in storitev centra.

 

 1. Neizkoriščene storitve zapadejo tako, da neizkoriščene storitve določenega dne ni mogoče prenesti na druge dni.
 2. Članska pogodba lahko miruje v kolikor za to obstojijo utemeljeni razlogi in sicer v primeru nosečnosti ali bolezni nad 30 dni. Član lahko zaprosi za mirovanje članske pogodbe s sporočilom oz. s posebnim obrazcem, ki ga pošlje na elektronski naslov info@omega-gym.si, katerega dobi na recepciji Omega gym. Član mora ob podpisu obrazca za mirovanje članstva predložiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga je izdal zdravnik.
 3. Dodatni ustni dogovori ali drugi dogovori k pogodbi članstva ne veljajo.
 4. Pravni odnosi, ki izhajajo iz pogodbe o članstvu, vključno s Splošnimi pogoji poslovanja, se urejajo s pravnim redom Republike Slovenije.
 5. Omega gym si pridržuje pravico do enostranske spremembe ali dopolnitve določil Splošnih pogojev poslovanja ki morajo biti v skladu s 23. In 24. Čl. ZVPot, v nasprotnem primeru ima potrošnik pravico, da od pogodbe odstopi in da se mu vrne sorazmerni del plačane kupnine. Sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja je veljavna z dnem objave novega popolnega izvoda Splošnih pogojev poslovanja v prostorih Omega gym. V primerih bistvenih sprememb splošnih pogojev (kot so: višja cena storitve,…), član lahko odstopi od te pogodbe s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi sprememb splošnih pogojev.
 6. Z vročitvijo po članski pogodbi se razume vročitev članu na naslov, ki ga je naslovnik navedel v pogodbi (naslov stalnega ali začasnega prebivališča). V primeru, da član ne prevzame priporočeno poslanega dokumenta ali da zavrne sprejem, nastopi fikcija vročitve poštne pošiljke. Če član s svojim dejanjem ali opustitvijo prepreči vročitev dokumenta in dokument vrne pošiljatelju kot nevročen, posledice vročitve nastanejo na dan, ko je dokument oziroma pošiljka vrnjena. Posledice vročitve nastanejo tudi takrat, ko član zavrne prevzem dokumenta, in sicer z dnem vračila le-tega.
 7. Neveljavnost posamezne določbe te pogodbe ne bo ogrozila veljavnosti ostalih določb članske pogodbe, ki še naprej ostanejo v veljavi.
 8. Omega gym in član se dogovorita, da bosta poskušala vse spore te članske pogodbe reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, za vse spore iz te pogodbe in pogodbenega odnosa dogovorita pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med izvajalcem in članom velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

S svojim podpisom na Pristopni izjavi podjetja Omega gym ali oddajo spletnega obrazca na spletni strani https://www.omega-gym.si član izjavlja, da so mu Splošni pogoji podjetja Omega gym bili izročeni oz. mu je bil omogočen dostop do njih v elektronski obliki, skupaj s kopijo podpisane Pristopne izjave oz. potrditvenega elektronskega sporočila. Član s svojim podpisom na Pristopni izjavi oz. z oddajo spletnega obrazca izjavlja, da so mu pogoji jasni ter da se z njimi strinja.

Želimo vam prijetno treniranje in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

Omega gym d.o.o.