PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »Materinski dan«

 1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Omega gym je Omega gym d.o.o., Cesta ob Sori 7, 1215 Medvode.

Nagradna igra poteka na Instagram profilu Omega gym https://www.instagram.com/omegagym.slo/

 1. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 18.3.2021do vključno 25.3.2021in se zaključi z nagradnim žrebanjem v 26.3.2021, v prostorih uprave Omega gym d.o.o.

 1. člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra je objavljena na družbenem omrežju Omega gym, natančneje na Instagram profilu @Omegagym.slo

 1. člen: Pogoji in navodila za sodelovanje v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

 1. člen: Nagradni sklad

10 brezplačnih obiskov v fitnes centru Omega gym

 1. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca

Žrebanje nagrajenke bo potekalo 26.3.2021, v prostorih Omega gym d.o.o. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz treh predstavnikov organizatorja. Komisija bo izžrebala nagrajenko. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrajenec bo o izidu žrebanja obveščen na Instagram profilu @Omegagym.slo, kjer bo tudi pisno obveščen o možnostih prevzema nagrade. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se v primeru izžrebanosti njegovo ime in priimek, javno objavijo.

 1. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

Osebne podatke nagrajencev organizator zbira in obdeluje za namen nagradne igre in akontacijo dohodnine. Če nagrajenec osebnih podatkov ne bo posredoval v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi, se smatra, da nagrade ne želi prevzeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca. Nagrajenec mora organizatorju pred prevzemom nagrade vročiti izpolnjen Obrazec Podatki za prevzem nagrade, ki mora vsebovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, email naslov, davčno številko ter lastnoročni podpis. Nagrajenec je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) pred prevzemom nagrade dolžan na obrazec zapisati davčno številko za namen akontacije dohodnine. Tržna vrednost nagrade lahko presega 42 EUR, zato bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale neopredeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.

 1. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre Omega gym d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre in obveščanja o prevzemu nagrade. Nagrajenec z izpolnitvijo izpolnjen Obrazec Podatki za prevzem nagrade daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.

 1. člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Omega gym d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov.

 1. člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.Omega-gym.si. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin ali iz drugih utemeljenih razlogov spremeni oz. dopolni pravila te nagradne igre. Spremenjena oz. dopolnjena pravila bodo objavljena na spletni strani.

 1. člen: Prenehanje obvez

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

 1. člen: Prekinitev nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 1. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 18.3.2021

Medvode, 18.3.2021

Omega gym d.o.o.